Board Performance Evaluation

Evaluering og udvikling af værdiskabelsen i din bestyrelse

Bestyrelsen er ansvarlig for strategien og realiseringen af den vedtagne strategi.
Kravene fra kunder og omverdenen stiger, og det forventes mere end nogensinde, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan bidrage til at sikre en værditilvækst – de skal have kompetencer, der er kritiske for virksomheden, være strategisk tænkende og være i stand til at udfordre ledelsen på forretningsmodellen. Krav fra myndigheder og offentligheden har desuden aldrig været mere omfattende. Det er nødvendigt med skarpe og ufravigelige værdisæt, da der er politikker og regnskaber inden for diversitet, CSR, mv.

Bestyrelsesarbejde er med andre ord blevet en professionel beskæftigelse. Professionelle bestyrelser benytter sig i højere grad end før af konsulentbistand og oftest i forbindelse med jævnlige evalueringer for at sikre, at strategisk retning, kompetencer og struktur understøtter virksomhedens strategiske perspektiv, samt at der er et effektivt samarbejde i bestyrelsen, at formanden og medlemmerne sørger for en god bestyrelseskultur og –adfærd, samt et godt samspil med direktionen.

Vi bidrager med erfaring fra beslægtede og andre brancher og best practice, men fokuserer altid på, at bestyrelsen i din virksomhed skal finde sin egen stil. Vi udfører bestyrelsesevaluering i alle typer brancher og har ligeledes meget stor erfaring med evalueringer i finansielle institutioner, og de skarpe krav finanstilsynet og udenlandske myndigheder stiller til viden og erfaring.

Timingen er væsentlig, og et forløb kan med fordel tilrettelægges samtidigt med individuelle opfølgningssamtaler mellem bestyrelsesmedlemmerne og formandskabet eller i forbindelse med et årligt strategiseminar.

Den enkelte proces tilpasses altid jeres behov og kan gennemføres på nogle få uger, men afhænger typisk af antallet af medlemmer og jeres årshjul. Processen herunder er karakteristisk for bestyrelsesevalueringer:

Processen

 
analyse

Organisations- og interessentanalyse

Første trin i en succesfuld evaluering er at få indsigt i din virksomheds strategiske ambitioner og udfordringer, samt hvordan toneangivende industriforhold og trends påvirker jeres forretningsmodel og dermed kravene til bestyrelsen. Dette sker gennem nogle få indledende interviews med udvalgte nøglepersoner. Herefter har vi input til at udpege særlige områder, der henholdsvis hindrer og muliggør et effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde, som vi skal fokusere på i vores evaluering.

 

Skræddersyet survey

Med udgangspunkt i de krav der er til bestyrelsens kompetencer og adfærd, udsender vi et skræddersyet survey, hvor det er muligt individuelt at vurdere hinandens indsats, egen indsats og den samlede bestyrelses indsats. Surveyet afdækker oftest emner som bestyrelsesarbejdets effektivitet, bestyrelsesprocessen, bestyrelseskultur og –adfærd, udvalgsarbejde og samspil med den øvrige bestyrelse, formandskabets rolle og ansvar, samspil med direktion og endeligt kompetencer.

 
icon presentation

Interview og udviklingssamtale

Resultat fra surveyet danner grundlaget for et interview med det enkelte bestyrelsesmedlem – enten foretaget af formandskabet og/eller os. Formålet er at give feedback på input fra surveyet samt sikre udviklingen af det enkeltes medlems bidrag til bestyrelsen.

 

Samlet afrapportering og udviklingstemaer

En samlet rapportering med resultater og udviklingstemaer vil afslutte forløbet, hvor den officielle rapport overleveres efterfølgende. På en workshop kan man vælge mellem det rent informative møde angående resultater, men mange vælger at udbygge sessionen med en workshop, hvor man drøfter udviklingstemaerne, herunder oftest værdisæt og adfærd i bestyrelsen og god governance.

Resultatet bliver oftest et mere effektivt og professionelt bestyrelsesarbejde præget af bedre samarbejde og dialoger, der hæver sig over driftsspørgsmål, således at bestyrelsen kan føre udviklingsorienterede dialoger af strategisk karakter.

icon handshake