Organizational Assessment

Styrkelse af din organisationsstruktur og ledelsesprocesser

Vurderer du, at strategien er rigtig, og at du har det rette hold, men alligevel ikke opnår de ønskede resultater?

I et Organizational Assessment vil vi i et skræddersyet procesforløb fastlægge, hvilke strukturelle forudsætninger der giver jer nøglen til at eksekvere effektivt. Undervejs vil vi definere designprincipper, som f.eks. at det er nødvendigt, at strukturen er agil og skalérbar frem for fokuseret på effektiv drift og enhedsomkostninger alene.

Årsagen til at igangsætte et forløb kan være tilfælde, hvor du vurderer, at der skal skæres til og optimeres, eller hvis vækst skal tilbage på agendaen, da skiftet imellem disse to ofte kræver markante omstillinger. Vi ser også ofte, at en organisation er vokset uhensigtsmæssigt i forbindelse med vækst - eller omstillinger har gjort ledelsesprocessen ineffektiv – samt at roller og ansvarsområder uklare med det resultat, at eksekveringsevnen stækkes.

Vores metode er kundecentreret og involverende for at skabe maksimalt ejerskab i forhold til resultaterne og vil bl.a. berøre organisationsstruktur, ledelsesstruktur, ledelsesprocesser, leverance-flow og governance internt såvel som i snitfladen mod bestyrelsen.

Resultatet er ofte en omstrukturering med markant besparelsespotentiale, der kan øge indtjeningsgraden eller anvendes til markante performanceforbedringer, kvalitetsforbedringer eller innovation.

Vi har markant erfaring med at rådgive om struktur i både store, mellemstore og små virksomheder i vidt forskellige brancher, men hvad er vigtigere: at den ansvarlige partner hos os selv har ledelseserfaring relateret til jeres branche.

Forløbet kan laves parallelt med et Leadership Performance Assessment, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt også at vurdere ledelsen, men forløbet kan også stå alene. Et samlet forløb spænder ofte fra 4-9 uger, men kan også være et enkelt seminar eller en workshop med gennemgang af specifikke processer.

Processen

 
analyse

Organisations- og interessentanalyse

Første trin i at opnå de strukturelle forudsætninger for at eksekvere er at forstå jeres strategiske ambitioner, og hvad der kendetegner jeres unikke organisation og position i markedet. Ved at sammenligne de to får vi et udgangspunkt for, hvor der er forbedringsmuligheder.
Der vil være ændringer i organisationsstrukturen, men dette påvirker også ledelsesstrukturen såvel som ledelsesprocesserne, samtidig med at vi skal have for øje, at I fastholder og forbedrer leveranceflowet, hvad enten jeres branche er inden for IT-services eller maskinproduktion. Analysen skal give os et indtryk af, hvor det giver mest værdi at fokusere indsatsen, samt give input til hvilke principper den nye organisation skal designes efter, således at vi kan planlægge et effektivt roadmap sammen med dig / din virksomhed.

 

Statusmøde og designprincipper

Med udgangspunkt i analysen og input fra stakeholders vil vi i samspil med jer definere og uddybe, hvilke designprincipper der skal tages hensyn til under tegningen af blueprints for den nye organisation. Ofte vil vi tage udgangspunkt i leveranceflowet for at sikre, at jeres virksomhed kan levere jeres produkter til aftalt tid og kvalitet.

Vi diskuterer roadmappet med jer, herunder hvem der skal involveres fra jeres side i processen.

 
blueprint

Design af strukturelle blueprints

Formålet med blueprints er at give jer forskellige muligheder at overveje, således at I kan være med til at vurdere, hvilken struktur der bedst understøtter jer i at nå jeres strategiske ambitioner. Vi vil gå i dybden i løbet af nogle fokuserede workshops eller møder for at definere de input og output, der findes i leveranceflowet, samt hvilke forudsætninger der findes i hvert led i leverancekæden.

Fasen vil resultere i nogle få, skarpe blueprints over placering af kompetencer og ansvarsområder, som vi gennemgår med udgangspunkt i designprincipperne, for at sikre at man fastholder den organisatoriske kapacitet, og at samarbejdet i ledelsen kan foregå effektivt.

 

Skitser

Når I har udvalgt et blueprint, vil vi skitsere samtlige lag i den nye organisationsstruktur, herunder roller og ansvar til niveau 3. Her vil vi ofte finde optimeringsgevinster og muligheder for at skabe mere agile processer, eksempelvis ved at mindske redundans, reducere antallet af ledelseslag eller konsolidere og centralisere ydelser, hvor det kan skabe synergi.

Når vi har en færdig skitse, vil vi sammen med jer drøfte en decideret handlingsplan, herunder kommunikation og sparring i forhold til, hvordan organisationen og eventuelt bestyrelsen involveres for at sikre ejerskab og forankring, samt eventuel ny governance.

hiraki
 
eksekvering

Implementering

Efter at have kommunikeret de strukturelle ændringer og handlingsplanen vil I selv være i stand til at foretage implementeringen. Vi vil naturligvis stå til rådighed, såfremt I ønsker sparring undervejs.

Vi anbefaler altid, at man følger op efter 12 måneder for at sikre gevinstrealiseringen.