Det Digitale Beredskab®

 
Afklarende-mde-lille

Afklarende møde

Inden igangsættelse af Det Digitale Beredskab® afholdes et afklarende møde med direktion/topmanagement. Her præsenteres Det Digitale Beredskab® samt hvordan denne analyse kan give direktionen vigtige input til, hvordan organisationen klædes optimalt på i forhold til at arbejde med digital omstilling. Afslutningsvis træffes en beslutning om at iværksætte Det Digitale Beredskab®.

 

Opstartsmøde

Ved det efterfølgende opstartsmøde indgår Flensby & Partners’ digitale organisationsekspert i samarbejde med direktionen/topmanagement en aftale om hvordan den videre proces skal tilrettelægges. Forløb kan derfor variere alt efter den enkelte virksomheds behov.

 
Selvevaluering og besvarelse af survey lille

Selvevaluering og besvarelse af survey

Selve undersøgelsen består af et survey som besvares individuelt, og indebærer at adspurgte foretager en evaluering ved at forholde sig til en række udsagn om virksomheden. Typisk vil den adspurgte gruppe bestå af direktionen, næste ledelseslag samt evt. tredje ledelseslag. Analysens omdrejningspunkt kan kort summeres til at omhandle virksomhedens evne til hurtigt at kunne forandre, og behandler seks elementer (syv for produktionsvirksomheder) som vurderes kritiske herfor. Det forventede tidsforbrug til undersøgelsen anslås til 30 minutter pr. respondent.

 

Analyse og rapportskrivning

Efter at alle respondenter har besvaret survey’et, indhentes data og der foretages herudfra en analyse.

Analyse og rapportskrivning lille
 
Fremsendelse af rapport samt afrapportering lille

Fremsendelse af rapport samt afrapportering

Den færdige evaluering af organisationens overordnede digitale beredskab samles i en skriftlig rapport, der giver direktion/topmanagement mulighed for yderligere at dykke ned i enkelte besvarelser, og se det enkelte udsagns værdi. Resultaterne inkluderer desuden et antal anbefalinger og forslag til konkrete handlinger. Udover den fremsendte rapport afholdes også et afsluttende møde hvor særligt iøjnefaldende elementer og anbefalinger hertil præsenteres.